Tag Archives: Sagunto

aprile-sagunto

Barangay Sagunto by Aprile Balangue

“BARANGAY SAGUNTO”

Nakaiyanakak ken dimmakelak a baryo
Addaan ti banbantay ken dua a sitio
Saan a perpekto ngem pakakitaan ti progreso
Pagnaedan dagiti BAG-O, baranggay Sagunto

Ipatpategmi a baryo ti Sagunto
Maibilangen a nanam-ay ken asensado
Ta uray daliasatem a bantay ket sementado
Tapno tricycle makasang-at idiay ngato

Naparato, naisem, narespeto a tattao
Ditoy baryomi, isuda’t masabatmo
Agkakalasbang ken agkakaguapo
Uray gurongmi kasla pangmalo

Kinapintas daytoy lugarmi
Daydayawen sabali nga ili
Uray pammatimi, agsusupadi
Saan a lapped panagkakalaysami

Kapilya, eskwelaan ken paglalangoyan
Ditoy baryomi, adda a masapulam
Gayyem, agpasyarka, ditoyta imatangam
Pusaksak ti baryomi nga inda ap-apalan

Ipasindayawko man daytoy a lugarmi
Urnos ken kapia, nagtalinaed kadakami
Papagayam, umaykayo ditoy ayanmi
Ta pasangbayendakayo, nabara a kablaawmi.

 

Aprile Rae Ann Balangue
June 23,2014
Amman, Jordan

VoteSagun2a

Elected Sagunto Barangay Council

VoteSagun2

Congratulations to the newly elected Barangay Council of Sagunto! The people have cast their votes and these are their newly elected leaders:

Punong Barangay: JOEL Q. JULIO

Kagawads:
Rudy P. Mangante
Marcos M. Pis-o
Melvin S. Baturi
Fe Q. Inocencio
Willy H. Del-Amen
Arlene P. Mayo
Antonio A. Abenoja Jr.

Best wishes to the new barangay council. May you serve Sagunto’s best interest with the support of all its citizens.

 

HSunang

Henry Sangbaan Sunang for Punong Barangay

The following is the platform of Punong Barangay candidate, Henry Sangbaan Sunang, and his BAGNOS group.

(Originally posted on the Sagunto Stars group page on Facebook.)

HSunang

Mission: To serve, inspire and imbibe moral values to the barangay community and contribute to the best of my ability in coordination and cooperation among barangay officials and other concerned persons for the whole community.

Vision: To make Sagunto a model competitive community.

Platforms:

 1. Avail multi-cab service for transport during immediate emergency and barangay services.
 2. Dredging, improvement and digging up additional drainage canal to different zones and sitios.
 3. Reforestation program-greening the environment. “Pagmamahal mo sa seedling mo, itanim at ito ang sasalba sa kapaligiran mo”.
 4. Health and wellness program
  -Nutrition feeding program for underweight/malnourished children
  -immunization program
  -mothers class
 5. Revive, encourage and support a more energetic participation of all balikbayan organizations.
 6. Provide and maintain proper lighting to all sitios and zones.
 7. Hataw, physical fitness program for the young and old.
  “panagwatwat, mangpapintas ti bagi ken panunot mo”
  – Different Sports Familiarization for the youth.
 8. Involve and provide barangay residents in attending seminars like – livelihood, health lecture forum and other agendas.
 9. Maintain barangay owned properties and infrastructures.
 10. Promote peace and order.
 11. Cleanliness and beautification of different sitios and zones.
 12. Maintain and enhance “leadership by example and practice of transparency service to the barangay people”.

Bagnos1

TEAM B-A-G-N-O-S
BARANGAY CAPTAIN:HENRY SANGBAAN SUNANG

KAGAWAD:
TONY ABENOJA
DIMAS BALADAD
CAMILLE DEL ROSARIO
MARCY MAGPANTAY
KRIS PALIT-ANG
PAENG RAFAEL
DADONG VELASQUEZ

Bagnos4
To all the supporters, we will continue the fight. If we have a clean conscience and God is with us nothing is impossible! Keep pressing forward…. “THY WILL BE DONE!”

Bagnos2

 

EdwinG

Edwin Cadalig Gaudiano for Punong Barangay

The following is a statement from Punong Barangay candidate, Edwin Cadalig Gaudiano, regarding his platform. (Originally posted on the Sagunto Stars group page on Facebook.)

EdwinG

Naimbag nga agsapa tayo amin kabaranggayan! Daytoy apo iti platapormak kas maysa nga agngay-ngayangay nga kapitan para iti barangay tayo nga Sagunto. Daytoy kabaryoan iti inyebkas ko iti grand rally tayo idjay plaza.

 1. Peace and Order Situation
  Idaulo Ti kapya ken urnos, babaen ti pag-papigsa ti panagkaykaysa ti tunggal membro iti Kumunidad, Pulisya ken dagiti CVO’s tayo. Tapno maaddaan ti epektibo nga panaglapped ti kremen wenno gulo ti ag law-law tayo. Tapno ti kasta ket iti daytoy a komunidad ket maaddaan iti naurnos ken awan gura ti tumunggal maysa.
 2. Health and Sanitation (Salun-at)
  > Proper waste Disposal. – maipakaammo kadagiti kabaanggayan tayo iti usto a panag belleng dagiti basura tayo. Tapno malik-likan tayo ti anya man a sakit a makagapo ti rugit wenno haan a nadalus nga arubayan.
  > Maupgrade dagiti facilities ti health center tayo kasta met iti panag upgrade tayo iti kaalaman dagiti BHW tayo babaen iti seminars and trainings ta dagiti BHW iti dakel nga katulongan tayo para iti health iti bumaranggay.
 3. Edukasyon
  > Matulongan dagiti agtutubo babaen iti nasayaat a panagbagbaga tapno maiyadayo da iti haan a nasayaat nga aramid.
  > ipaayan tayo met iti pundo iti panag upgrade tayo ti Day Care Center tayo.
 4. Livelihood
  > Umasideg tayo kadagiti ahensya ti gobyerno tapno maikkan datayo ti Libre a training ken seminars, maipapan ti pagsapulan, nangnangruna kadagiti marigrigat nga awan pagbirukan na. Ket nu makasuro da ken matulongan isuda ket isunton iti mayat nga pagliw-liwaan da.
  > Papigsaen tayo dagiti agduduma nga organisasyon iti baryo tayo, tapno matulongan ken maited tayo dagiti makasapulan dagiti mannalon, drivers (SAATODA), Construction Workers, ken dadduma pay a trabahador.
 5. Infrastructure
  > Ituloy tayo dagiti haan a nailippas a proyekto, nang-nangruna dagiti proyekto tayo nga:- Farm to Market Road
  -Canals
  -Water Sheers
  -Ken dadduma pay
  > ken panagpundar kadagiti kagamitan nga kasapulan tapno matugunan dagiti pangangailangan iti baryo tayo, nang-nangruna nu adda iti haan mapakpakadaan nga kalamidad.
 6. UNITY
  > Organize and Recognize the other Organization- Religious Groups
  – Senior Citizens
  – Youth
  – Bago/Tribal
  – Womens
  – 4 Ps
  – Kalipi
  – Farmers
  – Including BHW and CVO
  – Drivers (SAATODA)
  > Alukuyen dagiti Leaders a makipag kalaysa kadagiti aktibidadis ken programa a pagsayaatan iti amin a bumaryo. – ikan iti gundaway nga maiyebkas da dagiti nasayaat a kapanpanunotan da.
 7. TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY
  > Tulongan tayo dagiti agngay-ngayangay a kandidato para kagawad iti SITIO PILAWAN ken SITIO MACOCO ken SENTRO tapno isudan to iti mangidanon wenno mangi yaragawag dagiti anya man a pasamak ken nu anya man iti mapagmemeetinga tunggal reporting iti barangay officials ditoy barangay tayo nga sagunto, ta isuda iti mangirepresenta iti kabarangayan tapno adda urnos, kapya, ken panagkaylaysa toy ayayaten tayo a barangay sagunto.

Agyamanak kabaryoan iti panagbasa yo iti platapormak ket sapay kuma ta agsisinuporta tayo, Vote Wisely! Agbiag tayo amin kabaryoan!
~~ EDWIN CADALIG GAUDIANO FOR PUNONG BARANGAY

RE-ELECT FOR KAGAWAD:

ARLENE PALIWEN MAYO
FE QUILAMAN INOCENCIO
ANGEL ESTEBAN CASTILLO
AMayoFeInocencio

ACastillo

FOR KAGAWAD:

MARLENE MAGO
JANE HERNAEZ REFUERZO
JERRY PARAN

MMago

JRefuerzo

JParan

Dagitoy apo t natalged ken pudno a kandidato a botosan tayo ton October 28,2013.
AGBIAG TAYO a taga SAGUNTO.