Tag Archives: Poetry

aprile-sagunto

Barangay Sagunto by Aprile Balangue

“BARANGAY SAGUNTO”

Nakaiyanakak ken dimmakelak a baryo
Addaan ti banbantay ken dua a sitio
Saan a perpekto ngem pakakitaan ti progreso
Pagnaedan dagiti BAG-O, baranggay Sagunto

Ipatpategmi a baryo ti Sagunto
Maibilangen a nanam-ay ken asensado
Ta uray daliasatem a bantay ket sementado
Tapno tricycle makasang-at idiay ngato

Naparato, naisem, narespeto a tattao
Ditoy baryomi, isuda’t masabatmo
Agkakalasbang ken agkakaguapo
Uray gurongmi kasla pangmalo

Kinapintas daytoy lugarmi
Daydayawen sabali nga ili
Uray pammatimi, agsusupadi
Saan a lapped panagkakalaysami

Kapilya, eskwelaan ken paglalangoyan
Ditoy baryomi, adda a masapulam
Gayyem, agpasyarka, ditoyta imatangam
Pusaksak ti baryomi nga inda ap-apalan

Ipasindayawko man daytoy a lugarmi
Urnos ken kapia, nagtalinaed kadakami
Papagayam, umaykayo ditoy ayanmi
Ta pasangbayendakayo, nabara a kablaawmi.

 

Aprile Rae Ann Balangue
June 23,2014
Amman, Jordan

tsismosa

Daniw para kadagiti awan maaramid da

Tula para sa mga Tsismoso’t Tsismosa
Ang pagkakalat ng mga istorya
Tungkol sa buhay-buhay ng iba
Ay isang malinaw na tanda
Na ikaw ay walang magawa!

Tsismis dito, tsismis doon,
Ang oras mo’y nilalamon
Kahit diploma mo pa’y isang balunbon,
Talino mo’y natatapon!

O, bakit nga ba may mga tao
Na sa problema ng iba’y intresado?
Sila kaya’y may kalyo sa puso?
O sadyang mangmang nga lang siguro…

Naninira, bumubulong –
Diyan ang araw nila’y gumugulong
Sa Xerox, sa canteen, o kahit bubong
Animo’y laging nagpupulong!

O, tadhana, sa aki’y ipaliwanag
Kung bakit sila’y sa tsismis nababangag
Tinatakam na makapangalampag
Kahit sa dangal ng iba’y makabasag!

Huwag namang ang loob ay sumama,
Sa aking tanong at tula;
Si Busto lamang ay nagtataka
Kung bakit sa mundo’y may mga katulad ka…

SOURCE: Poem:
http://theilocano.blogspot.com/2011/07/tula-para-sa-mga-tsismosot-tsismosa_30.html
Image: http://tazkiepot08.tumblr.com/post/970784925/tumblrrmokong-basta-tsismosa-inggetera