Category Archives: Poetry

aprile-sagunto

Barangay Sagunto by Aprile Balangue

“BARANGAY SAGUNTO”

Nakaiyanakak ken dimmakelak a baryo
Addaan ti banbantay ken dua a sitio
Saan a perpekto ngem pakakitaan ti progreso
Pagnaedan dagiti BAG-O, baranggay Sagunto

Ipatpategmi a baryo ti Sagunto
Maibilangen a nanam-ay ken asensado
Ta uray daliasatem a bantay ket sementado
Tapno tricycle makasang-at idiay ngato

Naparato, naisem, narespeto a tattao
Ditoy baryomi, isuda’t masabatmo
Agkakalasbang ken agkakaguapo
Uray gurongmi kasla pangmalo

Kinapintas daytoy lugarmi
Daydayawen sabali nga ili
Uray pammatimi, agsusupadi
Saan a lapped panagkakalaysami

Kapilya, eskwelaan ken paglalangoyan
Ditoy baryomi, adda a masapulam
Gayyem, agpasyarka, ditoyta imatangam
Pusaksak ti baryomi nga inda ap-apalan

Ipasindayawko man daytoy a lugarmi
Urnos ken kapia, nagtalinaed kadakami
Papagayam, umaykayo ditoy ayanmi
Ta pasangbayendakayo, nabara a kablaawmi.

 

Aprile Rae Ann Balangue
June 23,2014
Amman, Jordan

tsismosa

Daniw para kadagiti awan maaramid da

Tula para sa mga Tsismoso’t Tsismosa
Ang pagkakalat ng mga istorya
Tungkol sa buhay-buhay ng iba
Ay isang malinaw na tanda
Na ikaw ay walang magawa!

Tsismis dito, tsismis doon,
Ang oras mo’y nilalamon
Kahit diploma mo pa’y isang balunbon,
Talino mo’y natatapon!

O, bakit nga ba may mga tao
Na sa problema ng iba’y intresado?
Sila kaya’y may kalyo sa puso?
O sadyang mangmang nga lang siguro…

Naninira, bumubulong –
Diyan ang araw nila’y gumugulong
Sa Xerox, sa canteen, o kahit bubong
Animo’y laging nagpupulong!

O, tadhana, sa aki’y ipaliwanag
Kung bakit sila’y sa tsismis nababangag
Tinatakam na makapangalampag
Kahit sa dangal ng iba’y makabasag!

Huwag namang ang loob ay sumama,
Sa aking tanong at tula;
Si Busto lamang ay nagtataka
Kung bakit sa mundo’y may mga katulad ka…

SOURCE: Poem:
http://theilocano.blogspot.com/2011/07/tula-para-sa-mga-tsismosot-tsismosa_30.html
Image: http://tazkiepot08.tumblr.com/post/970784925/tumblrrmokong-basta-tsismosa-inggetera

Daniw ti Mail-iliw by Amylene Flores

Agtudtudo ti napigsa,nalamiis ti angin na
Napanunot ko ti mapan agtugtugaw diay ayan ti tawa
Nalagip ko manen ti anak ko ken ingungutek nga asawa
Ngem ti saludsod ko,malaglagip dak met ngata?

Maamiris ko tattan tay kunkuna dan
Ti pannakailiw isu’t narigat nga kalaban
Ngem ania ngay garud,ay ket an-anusan
Ta masapul met ti agbirok ti iyala,ti bagas nga sanga kaban
Continue reading

Makunkuna ti bago

In the bago, boredom, it seems, breeds creativity. One of our artistic sisters, Emz who is now in Japan penned the following Evolusion of Bago Sayings. Way to go, sis!

Ebolusyon ti makunkuna ti Bago

1900’s:
Kablaaw, kablaaw, denggen yo
dagiti ipukpukkaw, ayeee
ayeee, insinalidummaaay,
Ni Kabunian agited bendisyon,
sidong-ilay…insinalidummaay…

1950’s:
Dadde,dadde, anya mamme,mamme
Supingaran itan, dadde,
Chanum mamme,ayeee,kitaem mamme
ay ay, anya kadi dayta mamme
Chanum chanum, ayeeee…

1970’s:
Chong jeproks ka ngayon aya,
Ay wen a kaasin Apo Dios piman,
Imbag man,ale intayo dita,
Ag-mountain dew dita baba,
Adon sa tsiks dita kantina…

1990’s:
Wow! Ag-Japan ka gayamen a,
Kumusta ngay dyay ading mo
Dita Hongkong, agpa Canada?
Ketno naka-asawat balikbayan
Aggapo’t Amerika…
Grabeeeee, Cooooool man,
Ale blow-out ka man ngarud
Uray cokes lang dita.

2000’s:
Hey you! Me? Yes you!
Bawal ti uminom dita,
Gumatang kat mineral water.
Adu la amin,aggapot bubon
Ti water ko, madik dayta.
Hey, poor ka man, buy this,
Water purifier, safe
And hi-tech, man, gets mo?

2007:
gud am cno gets ng botel me?
ha? wala me alam, ask dem
hey, cno gets ng H2O jug ko?
buy @ 711, den giv me, cam @ 9pm
hey wala me $$$$, meron ka 5K?
haa? #$%^&***&^%%!!! Wala lang…

Daniw ti Bago

Para kadagidiay saan unay nga managsukain ti comments ket saan pay a nakabasa kadagiti tungtungan nga madama idtoy nga topic, kayat ko man nga ipaladawan dagitoy nga dan daniw ti bago.

Ket dyay Lakay nga gayyem ko kinunana pay…

“mabuteng nga umay dagiti appok ditoyen.
kasla kano aggin-gined ken giyera, makigkigtot dagiti ubbing no adda
manalbuong nga bomba idiay daya,
agikkis dagiti billit, ken agsangit
dagiti kalding ken nuang,agbirok ti pagtarayan da.

“Apay aya nga itulok da, amin a manakabalin ti palasyo,
kabutbuteng nga aramid,
kinunada progreso, awan met latta.”

Agsaludsod manen diyay ubing…
“Laki, dayta rainbow, adda kadi
treasure na diyay ipus na?”

“Wen a, kinuna na, dayta makit-kitam aya, dayta puraw nga bantay
nga ipus na, dayta laeng tawid mi apok, ngem takawen dan sa…”

Makasangit dyay gayyem ko,
Lakay ngem nababa ti lua na.
Hohohoho, makasangitak sa met.
Ay wen, Apo,Isalakanna kami koma.

~Apo Lakay

ay ay sidong ilay apay ngay nga kastoy metten ti pagbanbanagan ti ili mi napudot no kalgaw nalammin no naangin ay ay sidong ilay nakabasol kamin san nga nagitalkan daydi lalakay nga mangsalaknib ti aglawlaw ay wen aya! Isuro na kam ngarud ti inkam aramiden iturong nakam ngarud ti pagsayaatan tapno di mi ilako ti iloko toy napateg nga lugar ti kabaguan ay ay ay sidong maay!
ayannantay dumadaniw nga tubo ti bario ala sika man met ti agsalidummay hahahah!

~kimat

Maysa nga aldaw, kalpasan ti bannog ken arado,
diay kantina nagpondo,
basi ken mani, ti sanguanan mi,
ahhh nagimasen, biag ti kallapaw,
banbantay di kalgaw,
diak malipatanen…

Ket manen dyay gayyem a lakay,
agistorya ti sangsangit
ken kapannunutan…
“Diyay ubing “, kinunana,
Adu-ado’t makitkita na…

“Laki, dayta dakkel a Tao,
Ni Apo Dios aya?
Nagrukbam ti amin,
Pinulbusan da’t puraw,
Pinunasan da’t dalan na,
Apay aya?”

“Ala nagpintasen, sarrukod dyay Tao
Sanga-sanga, kumilap-kilap
Adda pay nguso na,
Hahaha, ipakpakita da,
Igatangan dak met a Laki,
Maysa nga kasta”.

“Ngem napintas kadi
Dayta nga bagi?
Kabuteng na amin, agsarukoden,
Bileg met pagna na,
Adda kadi dakes nga aramid na?

Ay wen, bassit nga ulo,
Bassit nga mata,
Ngem dakkel nga panunot,
Dakkel a namnama.

Apo Isalakannakami.

~apo lakay