Tag Archives: Valentine’s

youtube_videos

Bulan ti Ayan Ayat – Serenade #6

ILIW

Agtudtudo ti napigsa,nalamiis ti angin na
Napanunot ko ti mapan agtugtugaw diay ayan ti tawa
Nalagip ko manen ti anak ko ken ingungutek nga asawa
Ngem ti saludsod ko,malaglagip dak met ngata?

Maamiris ko tattan tay kunkuna dan
Ti pannakailiw isu’t narigat nga kalaban
Ngem ania ngay garud,ay ket an-anusan
Ta masapul met ti agbirok ti iyala,ti bagas nga sanga kaban

~ excerpt from Daniw ti Mail-iliw by Amylene Flores