Tag Archives: Gaudiano

EdwinG

Edwin Cadalig Gaudiano for Punong Barangay

The following is a statement from Punong Barangay candidate, Edwin Cadalig Gaudiano, regarding his platform. (Originally posted on the Sagunto Stars group page on Facebook.)

EdwinG

Naimbag nga agsapa tayo amin kabaranggayan! Daytoy apo iti platapormak kas maysa nga agngay-ngayangay nga kapitan para iti barangay tayo nga Sagunto. Daytoy kabaryoan iti inyebkas ko iti grand rally tayo idjay plaza.

 1. Peace and Order Situation
  Idaulo Ti kapya ken urnos, babaen ti pag-papigsa ti panagkaykaysa ti tunggal membro iti Kumunidad, Pulisya ken dagiti CVO’s tayo. Tapno maaddaan ti epektibo nga panaglapped ti kremen wenno gulo ti ag law-law tayo. Tapno ti kasta ket iti daytoy a komunidad ket maaddaan iti naurnos ken awan gura ti tumunggal maysa.
 2. Health and Sanitation (Salun-at)
  > Proper waste Disposal. – maipakaammo kadagiti kabaanggayan tayo iti usto a panag belleng dagiti basura tayo. Tapno malik-likan tayo ti anya man a sakit a makagapo ti rugit wenno haan a nadalus nga arubayan.
  > Maupgrade dagiti facilities ti health center tayo kasta met iti panag upgrade tayo iti kaalaman dagiti BHW tayo babaen iti seminars and trainings ta dagiti BHW iti dakel nga katulongan tayo para iti health iti bumaranggay.
 3. Edukasyon
  > Matulongan dagiti agtutubo babaen iti nasayaat a panagbagbaga tapno maiyadayo da iti haan a nasayaat nga aramid.
  > ipaayan tayo met iti pundo iti panag upgrade tayo ti Day Care Center tayo.
 4. Livelihood
  > Umasideg tayo kadagiti ahensya ti gobyerno tapno maikkan datayo ti Libre a training ken seminars, maipapan ti pagsapulan, nangnangruna kadagiti marigrigat nga awan pagbirukan na. Ket nu makasuro da ken matulongan isuda ket isunton iti mayat nga pagliw-liwaan da.
  > Papigsaen tayo dagiti agduduma nga organisasyon iti baryo tayo, tapno matulongan ken maited tayo dagiti makasapulan dagiti mannalon, drivers (SAATODA), Construction Workers, ken dadduma pay a trabahador.
 5. Infrastructure
  > Ituloy tayo dagiti haan a nailippas a proyekto, nang-nangruna dagiti proyekto tayo nga:- Farm to Market Road
  -Canals
  -Water Sheers
  -Ken dadduma pay
  > ken panagpundar kadagiti kagamitan nga kasapulan tapno matugunan dagiti pangangailangan iti baryo tayo, nang-nangruna nu adda iti haan mapakpakadaan nga kalamidad.
 6. UNITY
  > Organize and Recognize the other Organization- Religious Groups
  – Senior Citizens
  – Youth
  – Bago/Tribal
  – Womens
  – 4 Ps
  – Kalipi
  – Farmers
  – Including BHW and CVO
  – Drivers (SAATODA)
  > Alukuyen dagiti Leaders a makipag kalaysa kadagiti aktibidadis ken programa a pagsayaatan iti amin a bumaryo. – ikan iti gundaway nga maiyebkas da dagiti nasayaat a kapanpanunotan da.
 7. TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY
  > Tulongan tayo dagiti agngay-ngayangay a kandidato para kagawad iti SITIO PILAWAN ken SITIO MACOCO ken SENTRO tapno isudan to iti mangidanon wenno mangi yaragawag dagiti anya man a pasamak ken nu anya man iti mapagmemeetinga tunggal reporting iti barangay officials ditoy barangay tayo nga sagunto, ta isuda iti mangirepresenta iti kabarangayan tapno adda urnos, kapya, ken panagkaylaysa toy ayayaten tayo a barangay sagunto.

Agyamanak kabaryoan iti panagbasa yo iti platapormak ket sapay kuma ta agsisinuporta tayo, Vote Wisely! Agbiag tayo amin kabaryoan!
~~ EDWIN CADALIG GAUDIANO FOR PUNONG BARANGAY

RE-ELECT FOR KAGAWAD:

ARLENE PALIWEN MAYO
FE QUILAMAN INOCENCIO
ANGEL ESTEBAN CASTILLO
AMayoFeInocencio

ACastillo

FOR KAGAWAD:

MARLENE MAGO
JANE HERNAEZ REFUERZO
JERRY PARAN

MMago

JRefuerzo

JParan

Dagitoy apo t natalged ken pudno a kandidato a botosan tayo ton October 28,2013.
AGBIAG TAYO a taga SAGUNTO.

Edwin Gaudiano for Kagawad

Edwin Gaudiano

From Gemillaine Baiguen Gaudiano:

Hello kabaryoan, kas maysa nga SK… apo makitkitak iti araramid iti amin nga kandidatos tayo ditoy SAGUNTO. Apo, amin da ket nalalaing…ngem sapay kuma ta suportaran tayo ket dagiti tatao nga talaga nga tulmul tulong iti baryo. Isu nga idawat ko kadakayo nga haan tayo nga lipatan ni PAPA me ken SK chairman Ellaine Gaudiano nga ni Mr. EDWIN CADALIG GAUDIANO para Kagawad.

Agpayso apo nga ni papak ket haan nga ag e-stay ditoy gapu ta sea man isuna..ngem kas pada iti kabaryoan tayo nga adda iti aabroad ket tumul-tulong isuna iti baryo. Sikami apo ken manang ko iti nang pilit nga tumaray isuna ta ammo me nga kabailan na iti agribeng iti nasayaat ken sipupuso ditoy baryo. In 3 years apo nga haan isunan nagsubli kas maysa sea man ket maysa suna apo nga sumupsuporta ti programs ken kadagiti SK tau ditoy SAGUNTO. Pinili nan apo iti agribeng ditoy baryo ngem tay maiyadayo.

Not all our candidates have easy access to the internet but their representatives can submit their platform or endorsements to: SaguntoStar@gmail.com