Sisonian Nestor Castro Inducted as DND Chief of Admin Svcs

Induction of Staff - President Aquino
“I AM REALLY PROUD OF MY YOUNGEST BROTHER!” says big brother Aniceto Collado Castro, RPCS, USN (RET), of Col. Nestor Castro who was recently inducted by President Benigno Aquino as Chief of Administrative Services for the Department of National Defense.

The following is an introduction by Aniceto Castro of their illustrious family:

Castro Family
Nestor is the youngest son of the late Cecilio Morente Castro and Marcelina Sales Collado who raised their family of 8 children in Poblacion Sur, Sison, Pangasinan. The eight children from this notable Sisonian family are: Aniceto (USN, ret. – Las Vegas, NV), Anacleto (corporate lawyer, SLU professor, ret. – Garden Grove, CA), Cristina (medical technician – Atlanta, GA), Ernesto (diplomat – deceased), Eduardo (USN, ret. – Atlanta, GA), Rodrigo (SMC chairman, USPS supervisor – Atlanta, GA), Brigilda (registered nurse, Tampa Bay, FL) and Nestor (Chief of Administrative Services, Dept of Natl Defense – Philippines).

Nestor topped his class from 1st grade Elementary at Sison Central School and all the four years of high school at Sison Carmelian High School Sison, Pangasinan, hence graduated as the class valedictorian.

Castro medalsHe received a Presidential invite from Ferdinand E. Marcos to attend the PMA (Philippine Military Academy) and finished military schooling with High Honors. He then spent 25 years in the Philippine Army serving both the late Senator Benigno Aquino, Sr. and his wife, former President Corazon Aquino. He attained the rank of colonel before his retirement. While with President Corazon Aquino, he served as the Presidential Security Adviser to the President and was awarded the Presidential Merit Medal for helping to avert a coup d’etat at Malacanang Palace.

After retiring from the military, he went back to his hometown, Sison, to be a farmer once more – desiring a return to his humble origins. Nestor is a nature lover and a good father and provider aside from being a good soldier and peacemaker.
with President Benigno Aquino, Jr.
With the return of another Aquino at the helm of the Philippine government, Col. Nestro Castro has been reactivated to duty as chief of administrative services for the Department of National Defense.

Another notable sibling in this esteemed family, also dedicated to civic service, is the late Ernesto Collado Castro, the Philippine Ambassador to Iraq under Gloria Macapagal Arroyo.

“He is my ever-caring and civic minded youngest brother and I am his ever-supportive oldest brother, a retired U.S. NAVY, Senior Chief Petty Officer and a former Elementary School Teacher in Las Vegas, Nevada, USA.”
ANICETO COLLADO CASTRO, RPCS, USN (RET)


Photos and video ‘borrowed’ from the Facebook album of Nestor Castro.

17 thoughts on “Sisonian Nestor Castro Inducted as DND Chief of Admin Svcs

 1. El-Ar Barrit

  The best video on YouTube I’ve enjoyed. Nice job, everyone. Viva, Sisonians! Congratulations to Nestor Castro and to the Castro Clan!

  Reply
 2. Jeanette

  The Castro clan makes all of us proud to be, even remotely, associated with them. Sisonians share the pride of the Castro family. Congratulations, Col. Castro, well done!

  Reply
 3. eva

  Fellow Sisonians all over the Globe,
  It is an Honor that our Humble town Produced a Noble and respected Man in Uniform who served our Country and will serve again with the present Government Administration,The Col. Nestor C. Castro. Our Friend Aniceto the eldest among the Siblings are Proud and Happy for the Success of his Youngest Brother and I am Joining him with a Celebration upon learning and informing me about it and Praying for the BEST that he may fulfill his Duty being one of the High ranking Officer in The Department of National Defense…
  Mabuhay Po KAyo at ipagpatuloy po ninyo ang Sinumpaan niyong tungkulin alang alang sa Idol Ninyong si Ninoy para sa kapayapaan ng ating Bansa.

  Our Friend BigBrod AC I Salute you and am so Proud of your Family.
  Nette Thanks for Posting this article I missed our dear SS.

  Reply
 4. judee

  Mubuhay kayo sir! kailangan talaga natin ang kagaya ninyo na totoong magsisilbi sa bayan na walang intensyon kundi kapakanan ng madla ang nasa isip wala ng iba pa.

  Reply
 5. EMS

  Really great to read achievements like this! The honor, award and position assigned to Col. Nestor Castro really deserves to be known to the whole of Sison that is hungry to hear about their people’s success. Thank you “Manong” Aniceto Castro for sharing us information about Manong Nestor. I can’t believe our town could yield model citizens as wonderful as your brother…BUT of course we have tons of them still not discovered. Your family must be featured in our Sison Magazine (is there?), or any printed form of Sagunto Star or Sison Star distributed to every family of Sison! Haha…I’m so excited! Hey, Sisonian group, I’ve been following all your formal gatherings and balls, and I’m amazed at your ability to organize events and projects regularly. Wouldn’t you like to start a yearly magazine of Sisonians around the globe, and present various projects to be disseminated to all Sisonians? It’s time you smart and talented batch pass on your skills and intelligence!

  Ems Castillo Benosa-Homma

  Reply
 6. judee

  Siguro kabsat da pay daydi gayyem ko a Consul Ernesto De Castro taga Sison met laeng a Consul General ditoy London. Naglaing daydi ket malagip ko la unay idi mapanak idiay Philippine Embassy sinabat nak ket napan kami diay mismo nga upisina na naglaing nga makigayyem ken espesyal amin ti panang treat na kadagiti amin nga umay diay Philippine Embassy gayyem na amin a Pilipino ditoy London daydi Manong Ernesto De Castro.

  Reply
 7. eva

  Mang Judee saan ka nagkamali awan sabali kabsat da nga talaga ni Ernesto, isu koman ket ti Ipatakder tayo nga Ag MAyor ti Sison di nagretiro nga Consule General ngem kas pagsasao garud nga Saints Die young…Kitaem man dagita nga laglagip met ania, Pumusay iti Tao ngem ti araramid ket sibibiag latta nga laglagip para kadagiti tattao nga sinagid na biag da.

  Reply
 8. kimat

  YAMAN PAY TI APO

  Kasus napnapanakon nga lawlaw ti kailokuan
  Diak man la naisar -ong ditoy ti naunday nga panawen
  Adda met gayam nasayed nga padamag
  Iti Kailyan nga adda Palasyo ti Malacanang.

  ALA isagutak man garud ti Daniw:

  Kas Agdaldalyasat tayo iti Daytoy nga Biag
  Adu dagiti tamingen ti kamaan
  Ti lugar nga nakayanakan
  Ken Kumyunidad Pagnanaedan.

  Dumteng ti di mapakpakdaan
  Nga isu intay pakaawisan
  Ited ti Biag a Pagservi ta kasapulan
  ken isu pagsayaatan ti kaadwan.

  Kas itoy maingel nga Kailyan
  Nagsubli Iti Serbisyo ti Pagilyan
  Ta ti talek ken talunggading
  Isu iti kasapulan ti kaadwan.

  Iti Dawat ken kabunyan
  Intay amin Ikararagan
  Nga Ti talunggading manayon
  ket iservi na napnuan Ayat.

  Itakder na ti Hustisya
  Itden na pagkasapulan
  Dagiti tattao nga malmaldaang
  Ta isu inna nakaayaban.

  Kailyan Ti Inkam idanon
  Ti DIOS Mang Bendisyon
  Ti AMin nga Misyon
  Ti Dayaw kenka agnanayon.

  toy kapagayam mo

  KIMAT

  Reply
 9. apo lakay

  ket apay kunak, nga kasla adda agay ayab
  nga angin aggapo’t abagatan, nga agpa amianan
  agi-ararasaas ti pulluoy, angin a didata’y ibatan
  agingga makadanon sadiay, pagawidan adinnoman.

  ket dayta nga anak, nagtalinaed ta inna nagtaudan,
  nagsagsagaba, inaldaw aldaw, dagsen inna binagkat
  mangipatakder ti husticia, depensa’t nakaiyanakanna
  tapno rumbeng ti talna, urnos, ken ayat a napeggad.

  nabaked ti takiag na, natibker ti pammati na
  a kas ti kari ti ama na, ken ni Dios Ama
  mangiladawan ti pintas, ken imnas ti arapaap
  maysa nga tao a mangidalan, mangisalakan pada na.

  inka kadi suruten, ta kinapudnuan ta karkarim,
  ta ilim a ingunguten, pagsagsaganaam ti biag
  mangisalakan ta ilim, matinnag ton ta bakras,
  malmaldaang ti rigat, ti biag nga naimot, nagalas…

  ket, kumustakan, nestor apok. iyawidannak man ti tsokolatem ta uray bukbok ti ngipenen makangalngal pay laeng. salakanen awan pay libre nga dentista.

  Reply
 10. Nestor

  Marami pong salamat sa mga nakakatabang puso na papuri ninyo sa aming pamilya. Hinihiling ko po ang inyong lubos na tiwala sa ating pamahalaan sa pamumuno ni Presidente Aquino. Gagawin po namin lahat ng makakaya namin, na aming sinumpaang gagampanan nang walang pasubali o hangaring umiwas sa responsibilidad ng lahat ng aming katungkolan. Makaka-asa po kayo. At ipinapangako po namin sa inyo ang maayos na pagbabago sa mga sistema ng pamamahala at nang makamit natin ang tunay na demokrasya na matagal na nating minimithing mangyari sa ating lipunan. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang ating republika!

  Reply
 11. juby gargoles

  A man of honor and principle yan c Col. Nestor Castro I\\\’ve been a witness of his works when he was still serving the 15th IB Molave Warriors. No doubt he can serve our goverment and countyrmen with honesty and integrity….Kudos!!!!

  Reply
 12. mary grace gargoles

  yOu rEally dEserve of youR position now sIr cAstro. talagang maAsahan sa tunay na sErbisyo nG bAyan.. isang maBait na tAo at mapagmahal sA pamilYa.sA pag stay at sama-sama ko noon nong bata pa ako talagang nasaksihan ko ang kagalingAn mo sir… GOD BLESS!

  Reply
 13. Dongkoy

  Belated congratulation to you sir! you have proved again your worthiness. you really deserve what you are now today! and what you will be in this coming days of your life.

  for you once have said during your speech in the Christmas party of the 15th IB “Molave Warriors” held in Shariif Aguak under your leadership, that night you said “we don’t came here for war we came here for peace” those are the few lines of your speech that I can barely remember, as far as my memory serves me right. you are really a peace maker and you will always be.

  and now if you allow me to end it this way, Sir…… you become worthy for not who you are not even of what you have but of what others have become and could become because of you! so keep serving your countrymen and make them shine like you do. God Bless You!!!

  …………

  Reply
 14. jojo

  Colonel Sir,
  Good evening po Sir. You may be wondring how i come to know you sir. I cant tell if i know you personally because i was just little boy that time.and im not sure either if you can still remember me but im sure you knew my Father. so basically i knew your name already even before i found your name on this page of the internet. as i could hear our father recalling the past including his Best Buds & CO’s,including you sir. Specifically when you were both assigned in Zamboanga City way back early 80’s. Ako po yun eldest son ni Panfilo Aliguin sir. With what you achieved right now,I have no doubt that you deserved it sir. sayang lng wala na rito father namin to congratulate you on your current achievement. yes sir ngabakasyon na po sya ng walang balikan. I remember nun late 90’s hnahanap po nya yata kyo but then hndi yata kyo ngkita. but anyway, although late npo I Salute you Uncle Sir Colonel (as I used to call the officers inside the Camp before) I Salute you,as my father Would surely do.if only he were around. hope we could get in touch one of this day sir.Good Evening

  Reply

Leave a Reply